Elisas Literacy

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Director, Directorate for Education and Skills.

Jag heter Eva Elisabet Haglund och är sedan 2011 frilansande läs- och specialpedagogisk rådgivare.

BOKNING av rådgivning och eget träningsprogram görs via Bokadirekt.se
Skriv in sökordet "Lästräning" för mer info om upplägg.

Distansundervisning kan efter önskemål erbjudas via länk.

"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016) är tänkt som en handbok till skolans pedagoger.

ERBJUDANDE till lågstadiets pedagoger att köpa boken för 65 kr, inkl. porto. Tre ex. för 150 kr. Betalning till Bg. 5210-7174, Eva Haglund.

I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).

Reading Fluency - "the ability to read a text quickly, accurately, and with expression". - Det är att läsa texten lika naturligt som man talar.
Se Timothy V. Rasinski, The Fluent Reader.

Tre förutsättningar att känna igen ord är avgörande i barnets läsinlärning:
- Bokstavskunskap, att känna igen alfabetets bokstäver
- Medvetenhet om fonem
- Kunskap om hur bokstäver (grafem) representerar fonem i ord

Nybörjare som kan bokstävers form och namn kan använda denna kunskap för att lära sig ljuden. Då kommer barnen bättre ihåg hur de läser ord jämfört med barn som inte kan bokstävers namn (Ehri & Wilce,1985; Roberts, 2003).

Framsteg i läsning bortom nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk. Med andra ord pekar Ehri´s teori på det faktum, att ordläsningen även handlar om att barnet blir bekant med orden i dess muntliga, talade form.

NORSK METAANALYS av långtidsstudier undersökte förhållandet mellan ordförråd i förskoleåldern och senare läsfärdigheter. Analyserna visade signifikanta samband både mellan ordförråd och läsförståelse och mellan ordförråd och ordavkodning (Institutet för specialpedagogik, UiO. 0111).

EGNA ARTIKLAR (2018) under rubriken "Ord, ord och förståelse".
1. Om färdigheter på vägen till god läsförmåga, skolans behov och aktuella satsningar. (5 s.)
2. En norsk undersökning från Institutet för Specialpedagogik. Konsekvenser för praktiken. (6 s.)
3. Forskning och undervisning om ordförrådet. Metoder och idéer till förbättrad lyssnande- och läsförståelse.(11 s.)
4. Forskning och metoder som inspirerar praktiken. En studie om dominerande värden i nordisk barnomsorg och skola.(10 s.)
5. Kommande: En lärandemiljö för alla. Lärarens/pedagogens centrala roll. (7 s.)

Nr. 2, 3, 4 finns även på ResearchGate som preprint.

Samtliga artiklar kan passa i pedagogiska tidskrifter och beställas från författaren.

E-post: eva.e.haglund@gmail.com

.

  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter.
Id. av språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A - B
112 s. ill. s/v

www.adlibris.com

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendationer av EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

www.adlibris.com

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
En handbok. "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....". Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide.
3. Lärande: teori och praktik.
Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor: 1 - 3.
104 s. ill.

www.adlibris.com
37557

Webbproduktion: Amiras Design