www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Director, Directorate for Education and Skills.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Ett intresse för mig som senior läs- och specialpedagog är att följa aktuell läsforskning inom grundläggande utbildning.

Min tanke är att kunna vidarebefordra teoretisk och praktiskt kunskap till skolans pedagoger i kommande presentation av nyare vetenskapliga studier.

En studie har t.ex. uppmärksammat hur fokus länge legat på barns och vuxnas läsning men försummat läsutveckling bland yngre tonåringar (Scientific Studies of Reading, 2019).

Kontakt och frågor:
eva.e.haglund@gmail.com
___________________________

Av mina tre böcker heter den senaste "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016).
I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).

Vad forskning vet i dag är att framsteg i läsning från nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning". - Ur Viden om Literacy nr 23, 2018. Paul Warwich, University of Cambridge.
______________________

Planerat innehåll i kommande artikelsamling.

Forskning från tidigt 1980-tal in i vårt århundrade betonar fyra teman: att undervisande lärare (a) utvecklar motivation för läsning (b) bygger upp elevens ordförråd med effektiv metod c) tar fram intressanta och meningsfulla texter och (d) ger elever träning med effektiva lässtrategier.

"The message is clear – the most important about reading is comprehension". Cathy Collins Block, Linda B. Gambrell, Michael Pressley. Ur "Improving Comprehension Instruction " (2002).  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s.

Beställning: StjärnDistribution AB

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s.

Beställning: StjärnDistribution AB

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3)
104 s.

Beställning: StjärnDistribution AB
52089

Webbproduktion: Amiras Design