www.elisasliteracy.se

Eva Elisabet Haglund


"Educating our youth to care about each other and the world". -
Andreas Schleicher, Director, Directorate for Education and Skills.

Jag heter Eva Elisabet Haglund. Som senior läs- och specialpedagog är mitt intresseområde ffa undervisning i grundskolans senare år. Där har jag själv varit lärare under flera årtionden.
Upprörande blir för mig och många andra beskedet från internationella värderingar (PISA), att 20 % i den senare elevgruppen inte kan läsa enkla texter med förståelse.

I en första sökning efter aktuell forskning om (och avsaknad av) läsförståelse hittade jag följande:
"Readers unaware of text structure do not approach a text with any particular plan of action. Consequently, they tend to retrieve information in an seemingly random way. Students aware of text structure organize the text as they read, and they recognize and retain the important information it contains".
- Meyer, Brandt, & Bluth (1980). Use of top-level structure in text: key for reading comprehension of ninth-grade student. In Reading Research Quarterly, 16, 72 -103.

RÅDGIVNING erbjuds i första hand till intresserade specialpedagoger. För mer info och önskemål: eva.e.haglund@gmail.com

Ny artikel. - Se nedan
________________________________

Av mina tre böcker heter den senaste "LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och idéer från aktuell läs- och lärandeforskning" (okt. 2016).

I bokens kap.1 ingår en forskningsöversikt om läsflyt, "bryggan från avkodning till förståelse", tillsammans med Linnéa Ehri´s teoretiska ramverk (2005a) om fyra stadier i läsutveckling relaterade till flyt (fluency).

Reading Fluency - "the ability to read a text quickly, accurately, and with expression". - Se Timothy V. Rasinski, "The Fluent Reader".

Framsteg i läsning bortom nybörjarstadiet är beroende av den muntliga utvecklingen av barnets språk. Med andra ord pekar Ehri´s teori på det faktum, att läsning även handlar om att barnet blir bekant med orden och kan använda dem i sitt talade språk.

"It is the talk skills on which reading rests that are the real key skill, and so every child should be taught to use talk in the ways that will facilitate their reading, writing and curriculum learning". - Ur Viden om Literacy nr 23, 2018. Paul Warwich, University of Cambridge.
______________________

Egna artiklar (2018 - 2020) med hänvisning till aktuell läsforskning:

(1) Om färdigheter på vägen till god läsförmåga, skolans behov och aktuella satsningar (5 s.)
(2) En norsk undersökning från Institutet för Specialpedagogik. Konsekvenser för praktiken (6 s.)
(3) Forskning och undervisning om ordförrådet. Ord, ord och förståelse (11 s.)
(4) Forskning och metoder som inspirerar praktiken. En dansk studie om dominerande värden i nordisk barnomsorg och skola (10 s.)
(5) Hållbar språkutveckling. Insatser och aktiviteter i förskolan (15 s.)
Artikeln bygger på aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Granskad av dansk professor och läromedelsförfattare.

NY ARTIKEL (april, 2020): Forskningsbaserat om undervisning till förbättrad läsförståelse. Tre prioriteringar.

Inledning - kort utdrag: I bakgrunden finns hos läsare med god förståelse riklig läsning, välutvecklad muntlig språkförmåga, väl utvecklad omvärldskunskap, kompetens socialt med andra om lästa texter, effektiv förmåga att identifiera ord, och effektiva strategier att förstå text.

Brister i någon av dessa faktorer ökar sannolikheten att utvecklingen av läsförståelse kommer att hämmas (Pressley, 2000). Därför innehåller breddad forskning: studier om undervisning i ordförråd, undervisning i små grupper om strategier i förståelse och utvidgad omvärldskunskap för att förbättra förståelse.

Forskning betonar tre teman till ökad läsförståelse: att undervisande lärare måste utveckla motivation för läsning, att ta fram intressanta och lämpliga texter och att lära ut forskningsbaserade strategier.

1. Att skapa motiverande sammanhang i undervisning om förståelse
Motivation att läsa spelar en avgörande roll i utvecklingen av god förståelse.
................  En guide ... (2012)  
"En guide till föräldrar, skolbarn och pedagoger".
Läsning, läsförståelse och olika hinder/förmågor i barns läsutveckling.
Sambandet läsförmåga - matematik i forskningsrapporter inkl. språk- läs- och skrivproblem.
Bilagor: A, B.
112 s., s/v, ill.

Beställning: adlibris.com

  Texter ... (2014)  
I "Texter om lärande och utbildning":
(I) Lärande i förskolan (II) Literacy som begrepp (III) Inkluderande undervisning (IV) Internationell bedömning och nya utmaningar.
Bilagor:
Rekommendation i EU High Level Group. Pisa 2012.
109 s. s/v ill.

Beställning: adlibris.com

 
LÄSINSATSER ... (2016)
 
"LÄSINSATSER OCH LÄRMILJÖER. Metoder och ....".
Kap.1. Läsning. Läsflyt. 2. Evidensbaserade insatser: Ordläsning. Läsförståelse. Digital divide. 3. Lärande: teori/praktik. Kognitiva, sociala, emotionella förmågor.
Bilagor (3),104 s. s/v ill.

Beställning: adlibris.com
45697

Webbproduktion: Amiras Design